1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1 Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki AdVisa Rafał Pawluk oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Sklep internetowy - to strona internetowa o adresie www.dostepy.com dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Usługodawcę.

1.3 Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na założeniu Konta w Sklepie internetowym dzięki czemu Usługobiorca zyskuje możliwość zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady. W przypadku Konsumentów, Usługa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składają się wszystkie funkcjonalności Konta oraz niniejszy Regulamin.

1.4 Usługodawca - AdVisa Rafał Pawluk ul. Władysława Łokietka, nr 22 82-300 Elbląg NIP: 5783118877 REGON:363043531, email : profigamesx@gmail.com Usługodawca jest Sprzedawcą w ramach Umowy sprzedaży.

1.5 Usługobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto w Sklepie internetowym. Usługobiorca jest Klientem w ramach Umowy sprzedaży. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.6 Użytkownik - podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.7 Konto - podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po wcześniejszej rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Usługobiorca ma możliwość składania zamówień, dodawania towarów do schowka, , sprawdzenia statusu swoich zamówień, zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady.

1.8 Informacje handlowe - informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.9 Klauzule - zgody w formie tzw. "check-boxów" w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego.

1.10 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.11 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz regulamin.

1.12 Oferta - treść oznaczona jako "Podsumowanie zamówienia", wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta.

1.13 Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas rejestracji w Sklepie internetowym i każdoczesnego logowania się w Sklepie internetowym.

1.14 Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania w Sklepie internetowym. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym.

1.15 Koszyk: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia.

1.16 Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce "Regulamin".2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

2.1 Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usługi: za pośrednictwem strony WWW:

a) podłączenie do Internetu

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.

c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

d) Komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,

e) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)3. Warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz zasady korzystania ze sklepu

3.1 Użytkownik może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.


3.2 Utworzenie Konta w Sklepie internetowym bez jednoczesnego zakupu towaru przebiega w sposób następujący:

3.2.1 Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, dbając aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone "*" Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego "*" uniemożliwia utworzenie Konta. Symbolem "*" oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta.

3.2.2 Poza podaniem danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.2.1 warunkiem rejestracji i złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

3.2.3 Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, zaznaczając pole "check box" "Akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności" oraz klikając na przycisk "Zarejestruj się" na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:

a) podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym

b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c) zapoznał się z Regulaminem, oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

d) zapoznał się z kosztami dostawy towarów zawartymi w regulaminie, chyba że na stronie produktu podano odrębne koszty dostawy dla danego produktu

3.2.4 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk "Zarejestruj się", na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta wysyłana jest. wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.2.5 W przypadku, gdy zakładanie Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w ust. 3.2.1 oraz do kliknięcia na przycisk "Zarejestruj się". W takim przypadku do użytkownika jest wysyłana wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.


3.3 Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

3.3.1 Nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta

3.3.2 Wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

3.3.3 Nie zapisywać hasła,

3.3.4 Zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu,

3.3.5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

- opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

- jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

- sposób płatności

3.4 Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu od 2 minut do 24 godzin, po zaksiegowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu.

3.5  Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów cyfrowych w postaci oprogramowania a wyłącznie dostarcza login i hasło do konta platformy cyfrowej. Nie odpowiadamy za wszelkie działania osób trzecich(w tym kupujących) na otrzymanym koncie. Konta mają wyłącznie charakter kolekcjonerski. Kupujący nie nabywa praw ani licencji na użytkowania danego oprogramowania, czy znaków towarowych.

3.6 Klient po zakupie zobowiązany jest do zachowania wysłanych mu danych tylko dla siebie, co oznacza że zakazane jest rozpowszechnianie wysłanych mu danych w postaci cyfrowej osobom trzecim jak również dalsza odsprzedaż na własną korzyść. 

3.6.1 W przypadku czerpania korzyści z kont, lub dzielenia się zakupionym kontem z osobami trzecimi, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia oraz odmowy ponownego wysłania kodu dla otrzymanego konta, bez możliwości zwrotu za zakup. Dodatkowo konto takiej osoby, może zostać zablokowane.

3.7 Podane przez Użytkowników dane osobowe dostepy.com zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)