REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.DOSTEPY.COM

 

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

 § 9 Loyalty Program

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne:

1.      Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.dostepy.com (zwanego dalej „Serwisem internetowym”) i w szczególności reguluje:

a)     warunki funkcjonowania serwisu;

b)     warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)      zasady korzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d)     zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

2.      Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a)     Serwis internetowy– platforma dostępna pod adresem internetowym www.dostepy.com;

b)     Usługodawca, Usługodawca, Administrator danych – AdVisa Rafał Pawluk, adres: ul. Władysława Łokietka nr 22, 82-300 Elbląg, adres e-mail: profigamesx@gmail.com, NIP: 5783118877, REGON: 363043531;

c)      Klient – osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, lub osoba albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę z Usługodawcą. Klientem Serwisu internetowego można zostać, jeśli spełnia się warunki określone w § 1.3 Regulaminu;

d)     Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e)     Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;

f)       Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

g)     Cena – cena, jaką Klient Serwisu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy z Usługodawcą;

h)     Dostawa – dostawa odbywa poprzez przesłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informacji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z usługi; 

i)       Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;

j)       Konto Klienta – Usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie internetowym;

k)      Rejestracja – utworzenie w systemie Serwisu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Usługodawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta Klienta;

l)       Newsletter –Usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia korzystającym z niej klientom na otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach, Serwisie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3.      Klientem Serwisu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Serwisu internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.

4.      Ceny w Serwisie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

5.      Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

1.      W ramach prowadzenia Serwisu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.      Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

3.      Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a)     Usługa Konto Klienta:

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

·        Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres adres e-mail, oraz Hasło.

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.

b)     Usługa interaktywny formularz:

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do Koszyka).

·        Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

c)      Usługa Newsletter:

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną- Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Serwisu internetowego adresu e-mail i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości mailowych.

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną- Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

4.      Warunki rozwiązywania przez Klienta umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a)     Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta, rezygnacja z usługi Newsletter). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.

b)     Wypowiedzenia umowy można także dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy.

c)      Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

5.      Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

6.      Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiążą się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Serwisu internetowego Usługodawcy.

7.      Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach określonych w § 7 Regulaminu).

§ 3 Zawarcie umowy;

1.        Przedmiotem umowy jest czasowy dostęp do współdzielonego konta na platformach internetowych. W ramach ww. dostępu Klient ma możliwość zapoznania się z produktem- dostępem do konta w formie loginu i hasła. Zaleca się aby korzystać z ww. konta w trybie offline. Gwarancja dostępu - 365 dni.
2.      Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów oferowanych przez sklep platform cyfrowych, ograniczonych prawami autorskimi, a wyłącznie dostarcza login i hasło do konta tej platformy cyfrowej. Kupujący nie nabywa praw ani licencji na użytkowanie danego oprogramowania, czy znaków towarowych. Nie odpowiadamy za wszelkie działania osób trzecich(w tym kupujących) na otrzymanym koncie.
3.      W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać do Koszyka interesujące produkty, wybrać sposób Dostawy, wybrać metodę płatności i podać swoje dane kontaktowe.

4.      Czynności wskazane w § 3.1 są wykonywane przez Klienta przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Usługodawcą.

5.      W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.     

6.      Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.          

7.      Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty[JB1] ”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

8.      Po otrzymaniu przez system Serwisu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

9.      Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Serwisu internetowego (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

10.   Usługodawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.

11.   Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Usługodawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 3.8 Regulaminu) w której Usługodawca udostępni Klientowi Login i Hasło do współdzielonego konta.


12.  Jedna sztuka zakupionego dostępu uprawnia do aktywacji konta na 1 urządzeniu. Zakazane jest   przekazywanie, udostępnianie, powielanie zakupionego produktu. W przypadku złamania wyżej wymienionych zasad, sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania wykupionego dostępu, lub w niektórych przypadkach zablokowania konta użytkownika.

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór

1.      Płatność:

a)     Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu Cenę towarów oraz koszt ich Dostawy.

b)     Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne opcje płatności są wskazane na stronie Serwisu internetowego.

2.      Dostawa:

a)     Usługodawca udostępnia dostępy do wybranych kont za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres Kupującego, wskazany podczas składania zamówienia. Udostępnienie zasadniczo odbywa się w ciągu kilku minut od zawarcia umowy. W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 24 godzin. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail do Usługodawcy w wskazanym wyżej terminie prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 5 Dane osobowe

1.      Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach działalności Serwisu internetowego zaliczamy:

a)     Zawarcie i realizacja umowy udostępnienia;

b)     Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

c)      Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Serwisu internetowego.

2.      Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w ramach działalności Serwisu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.      Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

4.      Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a)     Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

b)     Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Serwisu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

c)      Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Serwisu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Serwisu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego.

5.      Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

6.      Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7.      O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

8.      Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9.      Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10.   Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

11.   Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail profigamesx@gmail.com bądź listownie na adres AdVisa Rafał Pawluk, ul. Władysława Łokietka, nr 22, 82-300 Elbląg;

§ 6 Reklamacje

1.      Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu Usługodawca wskazuje, że produkt nie jest pełnowartościowy.

2.      Usługodawca odpowiada za udostępnione produkty na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3.      Gdy udostępniony Klientowi produkt posiada wadę należy o tym fakcie zawiadomić Usługodawcę.

4.      Zalecane jest, aby Klient składając reklamację:

a)     przekazał Usługodawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;

b)     określił żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy);

c)      podał swoje dane kontaktowe.

5.      Klient może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Serwisu internetowego lub korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.      Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

7.      Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.      Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres mailowy bądź listowny Serwisu internetowego.

2.      Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia:

a)     objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku, gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży (wyjątki określania początkowego terminu przy umowie sprzedaży wskazane są w punktach b) i c));

b)     objęcia ostatniej partii lub części w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik – w przypadku, gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów dostarczanych partiami lub w częściach;

c)      objęcia pierwszego z towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku, gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas;

d)     zawarcia umowy – w przypadku, gdy odstąpienie dotyczy Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.      Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

4.      W razie odstąpienia od umowy - umowa lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5.      Usługodawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.      Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Usługodawcy.

7.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

8.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (przepis ten znajduje zastosowanie w sprawie udostępniania dostępów do kont współdzielonych, Kupującym dostęp nie przysługuje zatem prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji kiedy Usługodawca wysłał już do Kupującego dostępy na wskazany przez Kupującego adres e-mail);

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.   Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Usługodawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

11.   Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Informacje dodatkowe

1.      Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby, urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Serwisu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)     Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

b)     Akceptacja cookies, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in

c)      Uaktualniona przeglądarka internetowa.

d)     Rozdzielczość monitora 1024 x 768, kolory 24 lub 32 bit

e)     Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.      Zmiany w regulaminie:

a)     Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

b)     Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

c)      Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Serwisu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

4.      Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

5.      Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a)     zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b)     zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.

c)      uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d)     złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Usługodawcy.

     § 9 Loyalty Program

There is an attractive loyalty program within the online store.

Each registered customer receives points for purchases. After reaching the appropriate level of points, a discount is assigned to his account to be used on subsequent purchases.

 

Every 1 USD spent is 4 point on your account.

Each 1 point is a 0.025 USD discount

Example:

Collecting 100 points entitles you to a 2,5 USD discount on the product price,

Collecting 200 points entitles you to a 5 USD discount on the product price.

 

The awarded points can be used within 365 days of their awarding, after this period the points expire.

In order to receive a discount, the Customer is obliged to collect the required number of points on his account.

Using the discount subtracts points from the pool

Below are the detailed rules of the Loyalty Program:

 

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The organizer of the Loyalty Program is the service provider, AdVisa Rafał Pawluk with its registered office in Elbląg (82-300, Elbląg), ul. Władysława Łokietka 22, NIP: 5783118877, REGON: 363043531, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the Minister of Development.

1.2. This Loyalty Program is addressed to consumers concluding Product Sales Agreements with the Organizer.

1.3. The Loyalty Program is organized through an online store, the owner and administrator of which is the Organizer.

 

2. TERMS OF PARTICIPATION IN THE LOYALTY PROGRAM

2.1. The participant of the Loyalty Program is the Customer who has a registered account in the Online Store.

2.2. The customer participating in the Loyalty Program is obliged to provide data consistent with the facts. The customer is obliged, in the event of a change in the provided data, to update them, in particular via e-mail to the following address: bok@dostepy.com

 

3. LOYALTY PROGRAM TERMS

3.1. The Loyalty Program is valid from April 4, 2023 for an indefinite period. The customer retains the right to use the accumulated funds for a period of 6 months after the end of the program.

3.2. The Customer participating in the Loyalty Program is awarded Points for the contracts for the sale of Products concluded by him in the Online Store.

3.3. The number of Points awarded to the Customer under the Product sales contract concluded by him depends on the price of the final product. The number of points is calculated from the sum of the prices of the Products after taking into account discounts, without taking into account the cost of shipping.

3.4. The Customer is not entitled to Points when he has withdrawn from the contract of sale of this Product.

3.5. After concluding the contract for the sale of the Product and sending it, the Organizer notes an increase in the number of Points assigned to a given Customer in his Customer account in the Online Store. In addition to the ability to independently check the number of Points held within the Customer's account, the Customer is also entitled to obtain information from the Organizer at any time about the number of Points held - for this purpose, the Customer may check the number of points obtained in the registered user's panel under the name MY LOYALTY POINTS.

3.6. When purchasing Products, the Customer receives 4 point for each 1 USD spent.

3.7. Points are awarded for the original order placed. If the order is edited, e.g. products are added to it, points will not be awarded for these additional products.

3.8. It is not possible to combine Points accumulated on different accounts.

3.9. The Service Provider reserves the right to organize actions that allow the Customer to earn additional points.

3.10. The Service Provider reserves the right to terminate the Loyalty Program within 30 days from the date of notification of this fact to the Customers who are participants.

 

4. REDEMPTION OF POINTS

4.1. For the accumulated Points, the Customer is entitled to a discount on subsequent purchases:

4.1.1. Each 1 point is a 0.025 USD discount

4.2. The funds granted to the Customer may be used by the Customer within 365 days from the date of their allocation, after this period the Points expire. In order to maintain the discount, the Customer is obliged to use the required number of Points on his account.

5.3. Using a discount deducts points from the pool depending on the amount of the selected discount.

4.4. The Loyalty Program is combined with other promotions.

4.5. Accumulated funds cannot be withdrawn to the Client.

 

5. PERSONAL DATA

5.1. The administrator of personal data processed in connection with the implementation of the provisions of these Regulations is the Service Provider. Personal data is processed for the purposes, within the scope and based on the principles indicated in this point of the Regulations. Providing personal data is voluntary, but failure to provide personal data necessary to take advantage of the Loyalty Program results in refusal to participate in it.

5.2. The purpose of collecting the Customer's personal data by the Administrator is the implementation of the Loyalty Program.

5.3. The basis for the processing of the Customer's personal data is the need to perform the contract to which the Customer is a party or to take action at his request before its conclusion.

5.4. Each person has the right to control the processing of data concerning them contained in the Administrator's data set, and in particular the right to: request supplementation, updating, rectification of personal data, temporary or permanent suspension of their processing or their removal, if they are incomplete, outdated, untrue or have been collected in violation of the Act or are no longer necessary to achieve the purpose for which they were collected.

5.5. In order to exercise the rights referred to above, you can send an appropriate message by e-mail to the following address: bok@dostepy.com

 

6. COMPLAINT PROCEDURE

6.1. Complaints related to the Loyalty Program may be submitted by the Customer, for example via e-mail to the following address: bok@dostepy.com,

6.2. It is recommended to provide as much information and circumstances regarding the subject of the complaint as possible in the description of the complaint.

6.3. The Organizer shall respond to the complaint immediately, not later than within 14 days from the date of submission of the complaint.

 

7. FINAL PROVISIONS

7.1. The law applicable to the Loyalty Program is Polish law and the Polish language.

7.2. The Service Provider reserves the right to amend the Regulations for important reasons, i.e. changes in the law to the extent that these changes affect the implementation of the provisions of these Regulations. The amended regulations bind the Customer, if the requirements specified in art. 384 and 384 [1] of the Civil Code, i.e. the Customer has been properly notified of the changes and has not terminated participation in the Partner Program within 14 days from the date of notification. In the event that the amendment to the Regulations results in the introduction of any fees, the Customer who is a consumer has the right to withdraw from the contract. The amendment to the Regulations does not affect already concluded sales contracts, awarded Points and Prizes.

7.3. In matters not covered by these Regulations, the provisions of the Civil Code and other relevant provisions of generally applicable Polish law shall apply.