REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.DOSTEPY.COM

 

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§ 9 Program Lojalnościowy

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne:

1.      Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.dostepy.com (zwanego dalej „Serwisem internetowym”) i w szczególności reguluje:

a)     warunki funkcjonowania serwisu;

b)     warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)      zasady korzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d)     zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

2.      Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a)     Serwis internetowy– platforma dostępna pod adresem internetowym www.dostepy.com;

b)     Usługodawca, Usługodawca, Administrator danych, Organiztor – AdVisa Rafał Pawluk, adres: ul. Władysława Łokietka nr 22, 82-300 Elbląg, adres e-mail: profigamesx@gmail.com, NIP: 5783118877, REGON: 363043531;

c)      Klient – osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, lub osoba albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę z Usługodawcą. Klientem Serwisu internetowego można zostać, jeśli spełnia się warunki określone w § 1.3 Regulaminu;

d)     Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e)     Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;

f)       Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

g)     Cena – cena, jaką Klient Serwisu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy z Usługodawcą;

h)     Dostawa – dostawa odbywa poprzez przesłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informacji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z usługi; 

i)       Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;

j)       Konto Klienta – Usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie internetowym;

k)      Rejestracja – utworzenie w systemie Serwisu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Usługodawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta Klienta;

l)       Newsletter –Usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia korzystającym z niej klientom na otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach, Serwisie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

m)      Program Lojalnościowy – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.      Klientem Serwisu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Serwisu internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.

4.      Ceny w Serwisie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

5.      Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

1.      W ramach prowadzenia Serwisu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.      Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

3.      Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a)     Usługa Konto Klienta:

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

·        Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres adres e-mail, oraz Hasło.

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.

b)     Usługa interaktywny formularz:

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do Koszyka).

·        Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

c)      Usługa Newsletter:

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną- Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Serwisu internetowego adresu e-mail i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości mailowych.

·        Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną- Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

4.      Warunki rozwiązywania przez Klienta umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a)     Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta, rezygnacja z usługi Newsletter). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.

b)     Wypowiedzenia umowy można także dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy.

c)      Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

5.      Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

6.      Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiążą się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Serwisu internetowego Usługodawcy.

7.      Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach określonych w § 7 Regulaminu).

§ 3 Zawarcie umowy;

1.        Przedmiotem umowy jest czasowy dostęp do współdzielonego konta na platformach internetowych. W ramach ww. dostępu Klient ma możliwość zapoznania się z produktem- dostępem do konta w formie loginu i hasła. Zaleca się aby korzystać z ww. konta w trybie offline. Gwarancja dostępu - 365 dni.
2.      Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów oferowanych przez sklep platform cyfrowych, ograniczonych prawami autorskimi, a wyłącznie dostarcza login i hasło do konta tej platformy cyfrowej. Kupujący nie nabywa praw ani licencji na użytkowanie oprogramowania, czy znaków towarowych.  Nie odpowiadamy za wszelkie działania osób trzecich(w tym kupujących) na otrzymanym koncie.
3.      W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać do Koszyka interesujące produkty, wybrać sposób Dostawy, wybrać metodę płatności i podać swoje dane kontaktowe.

4.      Czynności wskazane w § 3.1 są wykonywane przez Klienta przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Usługodawcą.

5.      W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.     

6.      Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.          

7.      Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty[JB1] ”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

8.      Po otrzymaniu przez system Serwisu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

9.      Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Serwisu internetowego (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

10.   Usługodawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.

11.   Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Usługodawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 3.8 Regulaminu) w której Usługodawca udostępni Klientowi Login i Hasło do współdzielonego konta.


12.  Jedna sztuka zakupionego dostępu uprawnia do aktywacji konta na 1 urządzeniu. Zakazane jest   przekazywanie, udostępnianie, powielanie zakupionego produktu. W przypadku złamania wyżej wymienionych zasad, sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania wykupionego dostępu, lub w niektórych przypadkach zablokowania konta użytkownika.


§ 4 Płatność, dostawa, odbiór

1.      Płatność:

a)     Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu Cenę towarów oraz koszt ich Dostawy.

b)     Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne opcje płatności są wskazane na stronie Serwisu internetowego.

2.      Dostawa:

a)     Usługodawca udostępnia dostępy do wybranych kont za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres Kupującego, wskazany podczas składania zamówienia. Udostępnienie zasadniczo odbywa się w ciągu kilku minut od zawarcia umowy. W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 24 godzin. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail do Usługodawcy w wskazanym wyżej terminie prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 5 Dane osobowe

1.      Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach działalności Serwisu internetowego zaliczamy:

a)     Zawarcie i realizacja umowy udostępnienia;

b)     Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

c)      Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Serwisu internetowego.

2.      Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w ramach działalności Serwisu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.      Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

4.      Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a)     Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

b)     Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Serwisu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

c)      Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Serwisu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Serwisu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego.

5.      Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

6.      Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7.      O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

8.      Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9.      Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10.   Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

11.   Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail profigamesx@gmail.com bądź listownie na adres AdVisa Rafał Pawluk, ul. Władysława Łokietka, nr 22, 82-300 Elbląg;

§ 6 Reklamacje

1.      Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu Usługodawca wskazuje, że produkt nie jest pełnowartościowy.

2.      Usługodawca odpowiada za udostępnione produkty na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3.      Gdy udostępniony Klientowi produkt posiada wadę należy o tym fakcie zawiadomić Usługodawcę.

4.      Zalecane jest, aby Klient składając reklamację:

a)     przekazał Usługodawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;

b)     określił żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy);

c)      podał swoje dane kontaktowe.

5.      Klient może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Serwisu internetowego lub korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.      Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

7.      Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.      Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres mailowy bądź listowny Serwisu internetowego.

2.      Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia:

a)     objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku, gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży (wyjątki określania początkowego terminu przy umowie sprzedaży wskazane są w punktach b) i c));

b)     objęcia ostatniej partii lub części w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik – w przypadku, gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów dostarczanych partiami lub w częściach;

c)      objęcia pierwszego z towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku, gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas;

d)     zawarcia umowy – w przypadku, gdy odstąpienie dotyczy Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.      Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

4.      W razie odstąpienia od umowy - umowa lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5.      Usługodawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.      Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Usługodawcy.

7.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

8.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (przepis ten znajduje zastosowanie w sprawie udostępniania dostępów do kont współdzielonych, Kupującym dostęp nie przysługuje zatem prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji kiedy Usługodawca wysłał już do Kupującego dostępy na wskazany przez Kupującego adres e-mail);

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.   Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Usługodawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

11.   Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Informacje dodatkowe

1.      Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby, urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Serwisu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)     Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

b)     Akceptacja cookies, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in

c)      Uaktualniona przeglądarka internetowa.

d)     Rozdzielczość monitora 1024 x 768, kolory 24 lub 32 bit

e)     Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.      Zmiany w regulaminie:

a)     Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

b)     Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

c)      Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Serwisu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

4.      Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

5.      Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a)     zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b)     zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.

c)      uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d)     złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Usługodawcy.

6.     Wszelkie wykorzystywanie błędów na stronie, które powodują straty finansowe firmy ADVISA Rafał Pawluk, należy zgłosić do administracji na mail bok@dostepy.com W przypadku wykrycia takiego błędu przez użytkownika strony, wykorzystanie go i nie zgłoszenie go do administracji, powoduje blokadę konta użytkownika oraz wszystkich powiązanych z wykorzystanym błędem zamówień. 

§ 9 Program Lojalnościowy

W obrębie sklepu internetowego dostępy.com funkcjonuje atrakcyjny program lojalnościowy.

Każdy zarejestrowany Klient otrzymuje punkty za zakupy. Po osiągnięciu odpowiedniego pułapu punktów, do jego konta zostaje przypisany rabat do wykorzystania przy kolejnych zakupach. 

 

Każda wydana złotówka to 1 punkt na Twoim koncie.

Każdy 1 punkt to 0,1 PLN rabatu

 

Przykład:

Zgromadzenie 100 punktów uprawnia do rabatu 10 PLN od ceny produktu,

Zgromadzenie 200 punktów uprawnia do rabatu 20 PLN od ceny produktu.

 

  • Przyznane punkty mogą być wykorzystane w terminie 365 dni od ich przyznania, po tym okresie punkty wygasają.

  • W celu otrzymania rabatu, Klient zobowiązany jest do zgromadzenia żądanej liczby punktów na swoim koncie.

  • Korzystanie z rabatu odejmuje punkty z puli
  • Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin Programu Lojalnościowego:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest usługodawca, firma AdVisa Rafał Pawluk z siedzibą w Elblągu (82-300, Elbląg), ul. Władysława Łokietka 22, NIP: 5783118877, REGON: 363043531, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest do konsumentów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

2.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest Klient, posiadający zarejestrowane konto w Sklepie Internetowym.

2.2. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@dostepy.com

3. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

3.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 04.04.2023 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo do wykorzystania zgromadzonych środków przez okres 6 miesięcy po zakończeniu programu.
3.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
3.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest zależna od ceny produktu końcowego. Liczba punktów obliczana jest z sumy cen Produktów po uwzględnieniu rabatów, bez uwzględnienia kosztu wysyłki.
3.4. Klientowi nie przysługują Punkty, gdy odstąpił on od umowy sprzedaży tego Produktu.
3.5. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu i jego wysłaniu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów w ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może sprawdzić uzyskaną liczbę punktów w panelu zarejestrowanego użytkownika pod nazwą MOJE PUNKTY LOJALNOŚCIOWE

3.6. Klient dokonując zakupu Produktów otrzymuje 1 punkt za każdy wydany 1 zł.

3.7. Punkty naliczane są za pierwotnie złożone zamówienie. Jeśli zamówienie będzie edytowane, np. dodane zostaną do niego produkty, punkty nie zostaną naliczone za te dodatkowe produkty. 

3.8. Nie ma możliwości łączenia Punktów zgromadzonych na różnych kontach.

3.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji, pozwalających na zdobycie przez Klienta dodatkowych punktów.

3.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

4. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

4.1. Klient za zgromadzone Punkty jest uprawniony do skorzystania z rabatu przy kolejnych zakupach:

4.1.1. Każdy 1 punkt to 0,1 PLN rabatu


4.2. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 365 dni od dnia ich przyznania, po tym okresie Punkty wygasają. W celu utrzymania rabatu, Klient zobowiązany jest do wykorzystania żądanej liczby Punktów na swoim koncie.
5.3. Korzystanie z rabatu odejmuje punkty z puli w zależności od kwoty wybranego rabatu.

4.4. Program Lojalnościowy łączy się z innymi promocjami.
4.5. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
5.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
5.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: bok@dostepy.com

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@dostepy.com ,
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji, jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punkty oraz Nagrody.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.